Video

Njoftim

Seancë Publike: “Korniza e Menaxhimit të  Mjedisit për Projektin e Efiçiences së Energjisë dhe Energjisë Ripërtëritëse në Kosovë”
8 prill 2014 prej ora 9:00, në lokalet e MZHE-së (shkarko dokumentin)

INDIKATORËT EKONOMIK

IHD (kumulative) T3 2013 €205.4 mil. IÇK 2013 1.8% BPV 2013 3.2 % Norma Reale e Rritjes         BPV (Vler.) 2013 €5,155 mil. Remitencat (kumulative) T3 2013 € 454.6 mil. BPV për kokë banori (Vler.) 2013 €2,773 Indikatorët 2012

Agjenda ditore

17.04.2014
Këndi i Bizneseve