Video

Njoftim
KONSULTIM ME PUBLIKUN DRAFT- UDHËZIM ADMINISTRATIV PER RREGULLAT E KONTROLLIT TE SHERBIMIT POSTAR(MZHE) NR...../2015

Më shumë

INDIKATORËT EKONOMIK

IHD 2013 €258.5 mil. IÇK 2013 1.8% BPV 2013 3.2 % Norma Reale e Rritjes         BPV (Vler.) 2013 €5,155 mil. Remitencat 2013 €620.8 mil. BPV për kokë banori (Vler.) 2013 €2,773 Borxhi Publik (% BPV) 2013 9 % Indikatorët 2012

Agjenda ditore

25.05.2015
Këndi i Bizneseve