Video

Procedurat për Investime në Energji

Kushtet e marrjes së licencave dhe lejeve për energji të ripërtëritshme

Hapi 1
Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë (www.arbk.org)
-    Regjistrimi i biznesit- personi kontaktues : Gazmend.Mejzini@rks-gov.net, tel: 038 200 36 926

Hapi 2
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (http://mmph.rks-gov.net/)
-    Leja për mbrojtjen e mjedisit - personi kontaktues: Muhamet.Malsiu@rks-gov.net   ,tel: 038211683
-    Leja për shfrytëzimin e ujërave (nëse flitet për hidroenergji)- personi kontaktues:  Naser.Bajraktari@rks-gov.net,  tel: 038 212 804
-    Leja e ndërtimit (për kapacitete të instaluara mbi 20MW)- personi kontaktues: Lirie.Berisha@rks-gov.net, tel: 038517632

Hapi 3
Lejet varësisht nga lokacioni i ndërtimit
-    Agjencia e Pyjeve e Kosovës (nëse preket ndonjë pyll)- personi kontaktues: Besim.Zogaj@rks-gov.net ,   tel :038 200 38 450
-    Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (nëse preket ndonjë zonë e interesit të veçantë/zonë arkeologjike)- personi kontaktues: Vjollca.Aliu@rks-gov.net , tel:038 211 516

Hapi 4
Ministria e Infrastrukturës
-    Leja për kyçje në infrastrukturën ekzistuese rrugore -personi kontaktues: Rame.Qupeva@rks-gov.net , tel:038 200 28 505

Hapi 5
Komuna
-    Leja e ndërtimit (për kapacitete të instaluara nën 20MW) -personi kontaktues-  Te kontaktohen Drejtoritë e Urbanizmit varësisht nga Komuna
-    Kontrata për shfrytëzim të tokës -Te kontaktohen Drejtoritë e Shërbimeve Publike varësisht nga Komuna

Hapi 6
KEK (www.kek-energy.com)
-    Autorizimi për kyçje në sistemin e shpërndarjes së energjisë-  personi kontaktues : Petrit.Pepaj@keds-energy.com   , tel:038501 701 1157
-    Kontrata për blerjen e energjisë nga furnizuesit. Në rast të tarifave stimuluese, nga furnizuesi publik. - personi kontaktues:  Petrit.Pepaj@keds-energy.com   , tel:038501 701 1157

Hapi 7
Zyra e Rregullatorit të Energjisë
- Autorizimi për gjenerim të energjisë –personi  kontaktues: aajvazi@ero-ks.org , tel: 038 247 615 lok.114

Tarifat stimuluese
Tarifat stimuluese të zbatueshme për energjinë elektrike të prodhuar nga burimet e ripërtëritshme të energjisë dhe të pranuara në Skemën Përkrahëse:
 

Burimi primar i ripërtëritshëm i energjisë   
(€/MW)

HC (< 10 MW)   

63.3 

Erë  

85.00 

Solar   

n/a 

 Biogaz dhe biomasë

   71.3

 

Ndërtimi i kapaciteteve të reja të energjisë përmes procedurës së autorizimit është në funksionim. Si rezultat i këtij procesi, ZRRE vazhdon te pranojë aplikacionet.

Ndërtimi i kapaciteteve të reja të energjisë përmes procedurës së autorizimit është në funksionim. Si rezultat i këtij procesi, ZRRE vazhdon te pranojë aplikacionet për me shumë informata: http://ero-ks.org/Autorizimi%20Tenderimi/Regjistri%20i%20Aplikuesve/10_09_2013_Rexhistri_i_aplikuesve_per_Autorizim.pdf 

INDIKATORËT EKONOMIK

IHD 2013 €258.5 mil. IÇK 2013 1.8% BPV 2013 3.2 % Norma Reale e Rritjes         BPV (Vler.) 2013 €5,155 mil. Remitencat 2013 €620.8 mil. BPV për kokë banori (Vler.) 2013 €2,773 Borxhi Publik (% BPV) 2013 9 % Indikatorët 2012

Agjenda ditore

05.07.2015
Këndi i Bizneseve