Video

Divizioni i Burimeve Njerëzore

Detyrat dhe përgjegjësitë:


1.1 Koordinon planifikimin e burimeve njerëzore;
1.2 Administron rekrutimin e personelit;
1.3 Kontribuon në rritjen e përformancës së personelit nëpërmjet motivimit dhe zhvillimit të planeve trajnuese;
1.4 Siguron zbatimin e procedurave për rekrutim dhe përzgjedhje, disiplinë, trajtim të ankesave, kërkesave të pushimit, vlerësimit të punës, etj.

2. Udhëheqësi i Divizionit për Burime Njerëzore raporton tek Sekretari i Përgjithshëm, në aspektin operacional, ndërsa tek Udhëheqësi i Departamentit të Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme, në aspektin administrativ.

3. Numri i të punësuarve në Divizionin për Burime Njerëzore është shtatë (7).

INDIKATORËT EKONOMIK

IHD 2013 €258.5 mil. IÇK 2013 1.8% BPV 2013 3.2 % Norma Reale e Rritjes         BPV (Vler.) 2013 €5,155 mil. Remitencat 2013 €620.8 mil. BPV për kokë banori (Vler.) 2013 €2,773 Borxhi Publik (% BPV) 2013 9 % Indikatorët 2012

Agjenda ditore

01.07.2015
Këndi i Bizneseve