Video

Divizioni për Buxhet dhe Financa

Detyrat dhe përgjegjësitë:


1.1 Përgatitë propozimet buxhetore;
1.2 Koordinon çështjet buxhetore për të gjitha strukturat administrative të Ministrisë;
1.3 Përcjellë dhe raporton mbi ekzekutimin buxhetor;
1.4 Siguron që shpenzimet financiare janë bërë në përputhje me rregullat dhe procedurat buxhetore;
1.5 Menaxhon rezervat e parasë dhe siguron se kontrolli i brendshëm financiar është i bazuar në parimet e llogaridhënies;
1.6 Siguron bashkëpunim të ngushtë me auditorin e brendshëm dhe të jashtëm në përgatitjen e pasqyrave buxhetore dhe financiare të auditimit.

2. Udhëheqësi i Divizionit për Buxhet dhe Financa raporton tek Sekretari i Përgjithshëm, në aspektin operacional, ndërsa tek Udhëheqësi i Departamentit të Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme, në aspektin administrativ.

3. Numri i të punësuarve në Divizionin për Buxhet dhe Financa është gjashtë (6).

INDIKATORËT EKONOMIK

IHD 2013 €258.5 mil. IÇK 2013 1.8% BPV 2013 3.2 % Norma Reale e Rritjes         BPV (Vler.) 2013 €5,155 mil. Remitencat 2013 €620.8 mil. BPV për kokë banori (Vler.) 2013 €2,773 Borxhi Publik (% BPV) 2013 9 % Indikatorët 2012

Agjenda ditore

01.07.2015
Këndi i Bizneseve